Faculty

Sorted in alphabetic order of family names, As of December 2019
 
Steven R. Bailey
 
Kefei Dou
 
Xianghua Fu
 
Wei Gao
 
Lei Ge
 
Juan F. Granada
 
Eberhard Grube
 
Ning Guo
 
Jingbo Hou
 
Xinyang Hu
 
Haibo Jia
 
Jun Jiang
 
Xiongjing Jiang
 
Zening Jin
 
Zhicheng Jing
 
Michael Kang-Yin Lee
 
Jianjun Li
 
Lang Li
 
Wei Li
 
Yan Li
 
Yue Li
 
Hongxu Liu
 
Jian Liu
 
Xuebo Liu
 
Yan Liu
 
Yuyang Liu
 
Chaim S. Lotan
 
Changlin Lu
 
Jianfang Luo
 
 
 
Roxana Mehran
 
Chaowei Mu
 
Christoph K. Naber
 
Shaoping Nie
 
Thach Nguyen
 
Juying Qian
 
Jie Qian
 
Xinkai Qu
 
Alfredo E. Rodriguez
 
Li Shen
 
Guangyuan Song
 
Lei Song
 
Xiantao Song
 
Ning Tan
 
Yida Tang
 
Ron Waksman
 
Guisong Wang
 
Lefeng Wang
 
Yan Wang
 
Kai Xu
 
Hongbing Yan
 
Weixian Yang
 
Yan Yao
 
Dong Yin
 
Gejun Zhang
 
Bin Zhang
 
Junjie Zhang
 
Ruiyan Zhang
 
Qi Zhang
 

Copyright © 2020 China Interventional Therapeutics (CIT) All Rights Reserved
Email: cit2020@citmd.com
京ICP备16025898号-1